Utvecklingsprojekt

Servicehus till Nötö

Föreningen har ett pågående projekt med LEADER-finansiering. Projektet går ut på att renovera och förnya lidret bakom Hembygdsgården med en nybyggd bastu och förbättrade utedass. Avsikten är att servicehuset och bastun ska finnas för alla Nötöbor. Utanför säsongen möjliggör servicehuset utvidgad uthyrning av Hembygdsgården till olika typer av grupper, såsom scouter, skolgrupper och naturvandrare.

2019
Först hade vi planerat att riva ner lidret och bygga ett nytt servicehus i stället. Men under sommaren har vi övervägt situationen och kommit till ett beslut, att inte fullständigt riva bort den gamla byggnaden, utan att utnyttja tillämpliga delar av den. Bara bastun kommer att vara helt ny. Taket och stommen av gamla huset är i bra skick. Således kan den gamla skolmiljö bevaras som en helhet.
Nötö hembygdsförening har fattat beslut att sanera det gamla lidret.
  • De gamla utedassen förnyas till moderna komposterande toaletter
  • Ett rum i huset byggs om till ett rum för inkvartering
  • Lagerrummet snyggas upp som förvar för trädgårdsmöbel och redskap
  • Invid den gamla byggnaden uppförs en separat bastu. Lidret och bastun förenas med varandra med

2020

Under 2020 påbörjade föreningen det pågående servicehusprojektet med finansiering av bland annat Leader I samma båt -gruppen. Projektet går ut på att renovera och förnya det gamla lidret med toaletter bakom Hembygdsgården och bygga en ny bybastu i anslutning till lidret.

2021

Eftersom byggkostanderna hade ökat avsevärt redan under det första pandemiåret var föreningen tvungen att beställa nya arkitektritningar.

De nya ritningarna och en ny finansieringsmodell inklusive nya kostnadskalkyler presenterades till NTM-centralen som koordinerar Leader-projekt. NTM-centralen godkände den nya planen.

Projektet fick ytterligare finansiering bl.a. från Nagu Aktiastiftelse.

Grunden lades för den blivande stockbyggda bastun och tvättrummet i anslutning till bastun. Vegetation och större stenar hade först avlägsnats från platsen.

2022

Under verksamhetsåret 2022 framskred Servicehus-projektet i följande faser:

 

Byggnadsarbetena på både bastun och omklädningsrummen i det angränsande lidret  utfördes av de lokala timmermännen Jani Nordanberg och Axel Vahtera. Det elektriska arbetet sköttes av Jens Viljanen och rörarbetet av Tommy Nymalm. 

Målningsarbetet i de två omklädningsrummen i det gamla lidret samt av bastun sköttes med talkoarbete. Sammanlagt deltog över 15 personer i detta talkoarbete. Talkoarbetet utfördes i olika skeden under hela sommaren från juni ända in i september. Som talkoansvarig fungerade Risto Pennanen.

Bastun kunde från början av juli användas av Café Skolans personal. Det utvidgade användandet av bastun påbörjades inte ännu under sommarsäsongen 2022, då området ännu var en byggarbetsplats och målandet av lidrets yttre väggar och omklädningsrummen var på gång. 

För transporten av byggnadsmaterialet. med m/s Baldur till byggplatsen på Nötö ansvarade Jan-Erik Karlsson 

 

    

 

Renovering av Hembygdsgården

Hembygdsföreningen påbörjade renoveringar på Hembygdsgården med hjälp av renoveringsbidrag från Hembygdsförbundet och Kulturfonden. Som första åtgärd renoverades köket, där fuktskador hade upptäckts i golvet och under diskbänken.

Plastmattan är avlägsnad och läckage har reparerats. Skadade konstruktioner har avlägsnats och reparerats. Golvet har slipats och målats. Rören under diskhon har förnyats och ett separat handfat har byggts i farstun i enlighet med myndighetskraven.

Renoveringarna på Hembygdsgården fortsätter i enlighet med en renoveringsplan som togs fram 2021.

År 2022 påbörjades förnyandet/renovering av fönstrens och ytterdörrarnas trämaterial samt renovering och målning av staketet runt Hembygdsgården. Renoveringarna på Hembygdsgården fortsätter i enlighet med en renoveringsplan som uppgjordes 2021 när finansieringen är klar. Finansiering för projektet ansöks för år 2023 från Kulturfonden.

     

Ny brygga i Nötö Byhamn

Nötö Hembygdsförening bygger år 2017 en ny brygga på samma plats som den nuvarande telebryggan befinner sig i Nötö byhamn. Läs mera...

Kulturstig

Nötö hembygdsförening startade i början av år 2016 ett projekt vars resultat är en uppförelse av kultur- och naturstig på Nötö. Projektet presenterades på sommaren 2016 i berättarcafeet och på medlemsmötet. Det har anhållits om pengabidrag till projektet, som utfaller under våren.