På öns norra del finns fem gravrösen som härstammar från tidig järnålder (800-1500 e.Kr). Två av dessa gravar har undersökts och lämningarna vittnar om de båtbegravingar som var vanliga i sydvästra Finland under den tiden, eftersom man har hittat nitar som då användes till båtarna. Man har även hittat lämningar av människor samt en mängd djurben och rester av föremål som gjorts av ben. I Sundbergen finns allt som allt fem gravar och på Mjoö två, vilket enligt forskarna tyder på att det under järnåldern kan ha funnits fast bosättning på Nötö. En annan förklaring till gravarna kunde vara att det skett skeppsbrott i närheten och att de avlidna därför skulle ha begravts på Nötö. Inga andra gravrösen i Skärgårdshavet ligger så högt belägna som de på Nötö. Då gravarna uppfördes såg landskapet betydligt annorlunda ut och Sundbergen va en skild, liten ö.